Kosten

Inleiding:

Wettelijke richtlijnen bepalen de berekening en hoogte van de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanaf 2014 betekent dit onder meer dat een pakketprijs wordt gehanteerd voor alle behandelingen die onder het basispakket van de zorgverzekering vallen: Er wordt dus niet meer afgerekend per zitting (zoals voor bepaalde zorg tot 2013 nog wel gebeurde) maar in alle gevallen per pakket. Ook wel “prestatie” genoemd.

Het oude onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnspsychologie maakte in 2014 plaats voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Hiermee wordt, kort gezegd, een verschil gemaakt tussen behandelingen van respectievelijk meer enkelvoudige (GBGGZ), en meer ingewikkelde dan wel complexe (SGGZ) psychische problematiek. De therapeut maakt dit onderscheid aan de hand van zijn indrukken in de eerste sessie. Onze praktijken bieden beide typen behandelingen. Beide vallen onder het basispakket van de zorgverzekering.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een informatiepagina samengesteld over de Geestelijke Gezondheidszorg waarin u meer kunt lezen over regels en tarieven: www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/

Specialistische GGZ

De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website of in dit document: 2015 en 2016. Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies of digitale communicatie) en indirecte tijd (verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc.). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen.

Generalistische Basis GGZ

De tarieven voor GBGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website of in dit document: 2015 en 2016. Op basis van een overeenkomst met uw zorgverzekeraar kan sprake zijn van een korting op dit NZa-maximumtarief. Er geldt een vast tarief per prestatie waarin alle tijd is verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). In de GBGGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestaties: Kort, Middel, Intensief, Chronisch, en Onvolledig Behandeltraject. Welke prestatie van toepassing is, wordt ingeschat door de behandelaar en besproken met u, in of omstreeks de eerste zitting. Het werken met pakketprijzen betekent onder meer dat als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling,  de volledige kosten van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.

Het ministerie van VWS heeft een website gelanceerd met informatie over de Basis GGZ: www.invoeringbasisggz.nl.

Wat zijn de kosten?

Wij hebben met alle grote zorgverzekeraars (en vrijwel alle kleine) een contract, dat betekent dat de kosten van de behandeling meestal vergoed worden door uw zorgverzekering (zie overzicht). Wel wordt het wettelijk verplichte eigen risico (v.a. 2016 is dit minimaal  € 385,-) bij u in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar.

De Tarieven : we hanteren de NZA tarieven, deze kunt u terugvinden op: Http:/www.nza.nl/regelgeving/tarieven

selecteer categorie: curatieve ggz

subcategorie : Tarieven curatieve GGZ

Ongecontracteerde en onverzekerde zorg

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met de praktijk, dat wil zeggen ongecontracteerde zorg, dan is in geval van GBGGZ onze Standaardprijslijst GBGGZ 2015 of  Standaardprijslijst GBGGZ 2016 van toepassing. En in geval van SGGZ zijn dit de NZa DBC tarieven 2015 (vanaf blz. 6) of NZa DBC tarieven 2016. Bij niet-verzekerde zorg, dat is zorg die buiten het Basispakket volgens de Zorgverzekerinsgwet valt, is het OVP/OZP tarief van onze Standaardprijslijst GBGGZ van dat jaar van toepassing.  Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg dient u zelf de factuur te betalen. In geval van ongecontracteerde zorg kunt u wel recht hebben gedeeltelijke vergoeding – informeer hierover bij uw eigen zorgverzekeraar.

Zelf betalen:

Zelf de behandeling betalen is alleen van toepassing wanneer het gaat om ongecontracteerde of onverzekerde zorg,

of als  u uw behandeling zelf wilt betalen , danbetaalt u een bedrag van € 100,- voor een behandeling/gesprek van 45 minuten

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt een bedrag van  75,- bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Belangrijke opmerkingen:

  • Het wettelijk verplichte (en eventueel vrijwillige) eigen risico van uw verzekeringspolis is van toepassing.
  • Een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Deze verwijsbrief dient u in het eerste gesprek te overleggen aan de klinisch psycholoog.
  • De praktijk declareert zo mogelijk rechtstreeks bij de verzekeraar, dus daar heeft  u dan  geen omkijken naar.
  • U wordt geadviseerd om vooraf bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden te informeren. Ondermeer omdat het bovenstaande aan wijzigingen onderhevig kan zijn, aangezien vergoedingen worden bepaald door de overheid en de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij u zelf.
  • Voor behandelingen (uitgedrukt in DBC of GBGGZ Prestaties) die in 2016 gestart zijn en doorlopen in 2017 zijn de tarieven en vergoedingen van 2016 nog van toepassing.
  • Psychologische behandeling voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn, door de overheid en zorgverzekeraars, in of vanaf 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieen; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen; en alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-IV). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.